ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง นโยบายงดให้ หรือรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนทั้ง 14 หมู่บ้าน ในตำบลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

            งานนโยบายและแผน สำนักปลัด ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ให้ดำเนินการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนทั้ง 14 หมู่บ้าน ในตำบลบ้านบึง เพื่อนำปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนในตำบลเดือดร้อนมาจัดทำเป็นโครงการ และนำไปสู่การดำเนินการต่อไปในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดำเนินการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

Kick off การขับเคลื่อนธนาคารขยะ ( Recyclable Waste Bank )

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จัดกิจกรรม Kick off การขับเคลื่อนธนาคารขยะ ( Recyclable Waste Bank ) โดยได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ประทีป ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านคา เป็นประธานในพิธี โดยมีนายพินิจ ร่มโพรีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านบึง กล่าวรายงานพร้อมนำเสนอการบริหารจัดการขยะและธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน ภายใต้หลักการ 3Rs โดยจัดกิจกรรมรับบริจาคขยะรีไซเคิล เพื่อเป็นกองบุญช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการธนาคารขยะ คณะกรรมการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม

 

 

  

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 126

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายโสมณัส  นนทสุต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081-279-0976
 

 


คุณพอใจ อบต.บ้านบึง ด้านใดQR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948