ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล

ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งาน แอปพลิเคชัน CIVIC Education

         แอปพลิเคชัน CIVIC
 
           รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่และอำนาจส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือสนับสนุนองค์การเอกชน ในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและ เที่ยงธรรม และยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580) ได้กำหนดให้มีการสร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยใช้กลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทั่วถึง
           แอปพลิเคชั่น CIVIC เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเข้าถึงข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง ข้อมูลพรรคการเมือง ข้อมูลที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 นี้ และที่จะมีขึ้นในครั้งต่อๆ ไป
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน ในการให้ความรู้ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิต Eามวิถีประชาธิปไตย มีวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีจิตสํานึกสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในกระบวนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4. เพื่อสนับสนุนวิทยากรเครือข่ายในการฝึกอบรมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
 
ดาวน์โหลดได้ที่
ระบบแอนดรอยด์ ดาวน์โหลดได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=ect.go.th.civic
ระบบ iOS ดาวน์โหลดได้ที่ https://apps.apple.com/app/id1545105364

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เำิ่มเติม ฉบับที่ 5

1.ประกาศฯ

2.หนังสือส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

โอนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 6)

1.หนังสือส่งฯ

2.สำเนาประกาศฯ

3.บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายฯ ปี64 ครั้งที่6

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.64 (ครั้งที่ 3)

1.หนั้งสือส่งฯ

2.สำเนาประกาศฯ

3.บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ ปี64 ครั้งที่ 3

บทความ อื่นๆ ...สายด่วนนายก

081-8578587

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese
คุณพอใจ อบต.บ้านบึง ด้านใดQR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948