ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล

ติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม พ.ศ. 2564 - มีนาคม พ.ศ. 2565)

1.บันทึกข้อความฯ

2.ประกาศฯ

3.เล่มติดตามฯ ปี 65 รอบ 6 เดือน

4.สรุปฯ

แก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

1.หนังสือส่งฯ

2.ประกาศฯ

3.เล่มแก้ไขแผนการดำเนินงาน ปี 65 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

1.หนังสือส่งฯ ประกาศฯ

2.ปก

3.คำนำ สารบัญ

4.เล่มแผนการดำเนินงาน ปี 65 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
 
       เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 
 
                               นายพินิจ ร่มโพรีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งกล่าวเปิดการอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจ และรับทราบสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เนื้อหาและสาระสำคัญของกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดจิตสำนึกและตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อการให้บริการประชาชนมากขึ้น
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความ อื่นๆ ...

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายกฤษณ์  สมรมิตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 099 325 8899
 


คุณพอใจ อบต.บ้านบึง ด้านใดQR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948