ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561-2565 ครั้งที่ 2/65

1.หนังสือส่งฯ

2.ประกาศฯ

3.บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.65 (ครั้งที่ 3)

1. หนังสือส่งฯ

2. ประกาศฯ

3. บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ

แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประจำปีงบประมาณ 2565

                   ด้วยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช. ) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT ) ประกอบด้วย ประชาชน บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่องานของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทุกการประเมินจากท่าน เป็นเครื่องมือที่ช่วยสะท้อนคุณภาพ ประสิทธิภาพ และระบบการปฏิบัติงาน รวมทั้งความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง  ตามภารกิจหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่  เช่น

- ผู้มาเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ภาษีป้าย

- ผู้ขอรับใบอนุญาตต่างๆ

- ผู้ขอรับสวัสดิการของรัฐ (ผู้สูงอายุ/ เด็กแรกเกิด/ ผู้ป่วยเอดส์)

- ผู้เข้าเสนองานจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก

- ผู้ที่ขอรับการสนับสนุน

- ผู้มาจดทะเบียนพาณิชย์

- ผู้ขอรับหนังสือรับรอง

                เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเองในระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต  สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน แท็ปเลต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  โดยให้เข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามลิ้งค์  https://itas.nacc.go.th/go/eit/xaj251

                องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและประชาชนเข้าไปตอบแบบสอบถามตามช่องทางดังกล่าว หรือ สแกนตาม QR Code ด้านล่างนี้ โดยเมื่อท่านเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของตนเองก่อนทำแบบสอบถาม โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลของการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น  ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามใด ๆ ทั้งสิ้น และทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมให้การตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ หรือสแกนคิวอาร์โค๊ด  ( QR - Code )  ด้านล่างนี้

 

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2565

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2565
และกิจกรรมจิตอาสาสาธารณะประโยชน์ ณ วัดป่าพุชะเอม หมู่ที่ 9 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
 

               วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 

               นายพินิจ  ร่มโพรีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง มอบหมายให้ นายพรชัย ศรีทองเทศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งกล่าวเปิดการอบรมโครงการอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยในการอบรมช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ท่านบรรเทิง สืบวงศ์ ผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดราชบุรี เป็นวิทยากรมามอบความรู้ หลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

               ช่วงบ่าย นายพินิจ ร่มโพรีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาสาธารณะประโยชน์ ณ วัดป่าพุชะเอม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยได้ร่วมกันบริจาคค่าน้ำ-ค่าไฟ น้ำดื่ม และสิ่งของให้กับพระสงฆ์ พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันฟังเทศน์ หลังจากนั้นได้แบ่งกลุ่มในการ กวาดลานวัด ล้างห้องน้ำวัด

 

 

  

 

  

 

บทความ อื่นๆ ...

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นางสาวนิภาพร  แป้งหอม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081 995 6882
 


คุณพอใจ อบต.บ้านบึง ด้านใดQR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948