ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล

ติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม พ.ศ. 2565 - มีนาคม พ.ศ. 2566)

1.เล่มติดตามฯ

2.ประกาศฯ บันทึกข้อความฯ

3.สรุปฯ

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

อบรมโครงการผลประโยขน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบรมโครงการผลประโยขน์ทับซ้อน

            นำโดย นายพรชัย  ศรีทองเทศ ,นายไพโรจน์  แก้วน้อย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง พร้อมด้วยสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อบรมโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ปปช.จังหวัดราชบุรี

            ตามวัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

2) เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง         

3) เพื่อเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง มีจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง มีจิตสาธารณะ ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด

 

         

 

บทความ อื่นๆ ...

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายพิเชษฐ  ลี้กิมฮุย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 087 823 8112
 


คุณพอใจ อบต.บ้านบึง ด้านใดQR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948