ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล

กิจกรรมเก็บขยะสองข้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงได้ดำเนินกิจกรรมเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในพื้นท่ี หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบึง

 

 

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจ EIT ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจ EIT
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564
ท่านสามารถเข้าตอบแบบสอบสำรวจได้
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2564
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ท่านสามารถตอบแบบสำรวจได้ 2 ช่องทาง
     1. https://itas.nacc.go.th/go/eit/xaj251
    2. Scan QR code เพื่อเข้าตอบแบบสอบถาม

   

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564

 

หมายเหตุ : ข้อบัญญัติจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงแล้วสิบห้าวัน

โอนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 5)

1.หนังสือส่ง

2.สำเนาประกาศฯ

3.สำเนาบัญชีโอนงบประมาณฯ

บทความ อื่นๆ ...สายด่วนนายก

081-8578587

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese
คุณพอใจ อบต.บ้านบึง ด้านใดQR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948