ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล

แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่3/2564

1.ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 3/2564

2.บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่3/2564

ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ประจำปี พ.ศ.2564

โครงการพัฒนาระบบปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง  จัดโครงการพัฒนาระบบปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน (กิจกรรม : ป้องกันการใช้ความรุนแรงในการเลี้ยงดูเด็ก)  เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-5 มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องพัฒนาการเด็ก แนวทางการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรู้แรงและการจัดการอารมณ์ ของพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างเหมาะสม และแนวทางการจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็ก โดยไม่ใช้ความรุนแรง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นพ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 30 คน และพ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-5 จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2563   ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง โดยเบิกจ่ายงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี

ประกาศ กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 70 (พ.ศ.2564)

ประกาศ กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ฉบับใหม่มีผลใช้บังคับแล้ว
       ค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาต ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๐ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2564/A/038/T_0014.PDF

บทความ อื่นๆ ...สายด่วนนายก

081-8578587

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese
คุณพอใจ อบต.บ้านบึง ด้านใดQR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948