ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล

กิจกรรม ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายพินิจน์ ร่มโพรีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง พร้อมคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ กลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ร่วมกิจกรรมพิธีพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

         เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 กลุ่มดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน นำโดยนางสุรินทร์ ภักดี ประธานกลุ่มดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง นำโดย นายพินิจ  ร่มโพรีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านบึง ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี  เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุตำบลบ้านบึง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลบ้านคา และรพ.สต.ในพื้นที่ตำบลบ้านบึง

โดยมีกิจกรรมดังนี้

· กิจกรรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพอนามัย โดย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

    

 

· กิจกรรมให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต โดย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

    

 

· กิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยสูงอายุ โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านคา

    

 

· กิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคในวัยสูงอายุ โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านคา

    

 

· กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อแสดงออกถึงความเคารพนบนอบต่อผู้สูงอายุ และขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคล

    

    

 

 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง ระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเรื่องบทบาทของสตรีและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีตำบลบ้านบึง และศึกษาดูงานจากประสบการณ์จริงจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่นที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ และนำมาประยุกต์ใช้กับชุมชนของตนเองในการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ อันเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี ตลอดจนเป็นการสนับสนุนเครือข่ายกลุ่มสตรีตำบลบ้านบึงให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

   กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้เรื่องการบทบาทสตรีกับการพัฒนาชุมชน และการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์