ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล

ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางและรายละเอียดการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินฯ ใช้ประกอบการวางแผน สั่งการ และดำเนินการการประเมินตามขั้นตอนและช่วงเวลาที่กำหนดต่อไป ทั้งนี้ ปฏิทินการประเมิน ITA 2563 ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศข้างต้น เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2563 ดาวน์โหลดประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ที่ >>> https://drive.google.com/file/d/1ni7kPEiuhWQAamSTT-gvqWIrw0-Owcdl/view?usp=sharing

alt

altalt

คำสั่งจังหวัดราชบุรี ฉบับที่ 4/2563

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี มีมติครั้งที่ 7/2563 เมื่อ 30 มีค 63 เห็นชอบให้ขยายเวลาการปิดสถานที่บางประเภท ต่อจากที่คำสั่งปิดฯ ฉบับที่ 1-3 เคยให้ปิดทำการไว้ถึง 2 เมย 63 ออกไปเป็นปิดต่อเนื่องถึง 30 เมย. 63 เข่นเดียวกับที่ กทม. ปริมณฑลและหลายจังหวัดได้ขยายเวลาการปิดออกไป เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด มิให้ขยายวงกว้างจนไม่อาจควบคุมได้
ทั้งนี้ ยังมีสถานประกอบการหรือสถานที่บางลักษณะ ถูกสั่งปิดเพิ่มใหม่ตั้งแต่ 1-30 เมย. 63 รวม 6 ประเภท ดังนั้น ขอให้ศึกษารายละเอียดให้ดีๆ กรุณาอย่าฝ่าฝืน !!! เพราะโทษค่อนข้างรุนแรงกรณีมีข้อสงสัยหรือไม่ชัดเจนในประเด็นใดให้ติดต่อสอบถามนายอำเภอท้องที่ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีทันที
altalt
alt

การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 4)

1.หนังสือส่งฯ

2. ประกาศฯ

3.บัญชีโอนเงินงบประมาณฯ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 5)

1. หนังสือส่ง

2. ประกาศฯ

3. บัญชีแก้ไขฯ

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese
คุณพอใจ อบต.บ้านบึง ด้านใด

QR Code
อบต.บ้านบึง

ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948