ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 21
2 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 21
3 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก และบัญชีรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 31
4 ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 25
5 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 24
6 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสถาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 34
7 องค์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก และนายก อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 31
8 ประชาสัมพันธ์ คู่มือต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 25
9 แจ้งปิดศูนย์กู้ชีกู้ภัยตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 27
10 วิธีซื้อสินค้าออนไลน์ง่ายๆ ไม่ให้โดนหลอก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 30
11 กิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564" องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 55
12 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยเเพร่บทความด้านกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 33
13 ขอความอนุเคราะห์เผยเเพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 30
14 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยเเพร่บทความด้านกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 30
15 ประกาศ กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 70 (พ.ศ.2564) งานนิติการ 1501
16 ให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินในเขตจังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 32
17 คลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 95
18 ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 1021
19 การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 707
20 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 40
21 ถวายพระพร เนื่องด้วย วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 42
22 ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งาน แอปพลิเคชัน CIVIC Education องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 220
23 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจ EIT ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 230
24 กิจกรรมเก็บขยะสองข้างทาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 148
25 ประชาสัมพันธ์การแอบอ้างเป็นพนักงานไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 51
26 ส่งขั้นตอนการขอหนังสืออนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายออกและเข้าจังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 42
27 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 220
28 กฎหมายน่ารู้ กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 231
29 ประชาสัมพันธ์สำเนา(ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการปฏิบัติรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิ การเช่า หรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 82
30 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในยการดำเนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 66

หน้า 1 จาก 12

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

โทร. 081-199-5882
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นางสาวนิภาพร  แป้งหอม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081 995 6882
 
QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948