ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 26 มิถุนายน 2565 วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 33
2 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 73
3 โครงการอบรมการป้องกันเเละควบคุมการเกิดอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 48
4 ภาพกิจกรรม โครงการอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 87
5 งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 107
6 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และดำรงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 48
7 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และดำรงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 47
8 ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ตามระเบียบฯ ข้อ 39 เพื่อเลือกกันเอง ให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 83
9 กิจกรรมปลูกต้นไม้ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 31
10 กิจกรรมเก็บขยะสองข้างทาง หมู่ที่ 4 บ้านพุน้ำร้อน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 128
11 กีฬามวลชนตำบลบ้านบึง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 129
12 ประเพณีลอยกระทง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 113
13 โครงการป้องกันไฟป่าเเละหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 30
14 ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาฯ จำนวน 14 หมู่บ้าน สำนักปลัด 454
15 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ดำเนินการตั้งจุดสกัด คัดกรอง ป้องกัน COVID-19 เพื่อคัดกรองและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 172
16 โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบีติเหตุ จุดบริการประชาชน (ปีใหม่) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 94
17 กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล กระตุ้นทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 191
18 งานบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 184
19 ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ การช่วยเหลือราษฎรในตำบลบ้านบึงเมื่อเกิดภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 228
20 กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 53
21 จัดหาวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 63
22 มอบรถเข็นคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 75
23 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 76
24 โครงการพัฒนาระบบปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 68
25 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาก่อสร้างฯ (วิธีประกวดราคา) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 100
26 โรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 102
27 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 47
28 ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 65
29 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงเข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 168
30 กิจกรรมทำจุลินทรี์ EM จากสับปะรด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 63

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายกฤษณ์  สมรมิตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 099 325 8899
 
QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948