ศุกร์ 10 กรกฏาคม 2020
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านบึง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.8,ม.3,และม.10 (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 5
2 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาก่อสร้างถนน คสล.ม.9 ประจำปี 2563 (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 7
3 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระในสัญญา เรื่องจัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (วิธีเฉพาะเจาะจง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 7
4 031/62 ขอนำเสนอสื่อสารเรียนการสอน สำนักปลัด 9
5 ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 109
6 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอดฟัลท์ติกคอนกรีต สายพุหิน เชื่อมถนนสายชายน้ำ-ห้วยสวนพลู (ช่วงที่2) หมู่ที่13 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 95
7 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขุดลอกหน้าฝาย จำนวน 9 โครงการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 194
8 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร จำนวน 4 โครงการ ตำบลบ้านบึง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 94
9 ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 25 รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชุบรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 1123
10 ประกาศ เรื่องประกวดการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสวนพลู ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 144
11 ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยภายในตำบลบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ 11 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 232
12 ประกาศเรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 154
13 ประกาศเรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง สำนักปลัด 145
14 ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 134
15 ประกาศเรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านร่องเจริญ 2 หมู่ที่ 3 (ไร่แก้วมังกร) เชื่อมบ้านหุบอีว็อก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสวนพลู องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 238
16 ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) บริเวณศาลาเอนกประสงค์ อบต.บ้านบึง หมู่ที่2 ตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 101
17 ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านร่องเจริญ 2 หมู่ที่ 3 (ไร่แก้วมังกร) เชื่อมบ้านหุวอีว็อก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสวนพลู องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 101
18 ประกาศเรื่องการกำหนดราคากลางโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 105
19 ประกาศเรื่องการกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านร่องเจริญ 2 หมู่ที่ 3 (ไร่แก้วมังกร) เชื่อมบ้านหุบอีว็อก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสวนพลู องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 259
20 ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 235
21 ประกาศ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 264
22 ประกาศ เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชย์กิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 271
23 ประกาศ เรื่องให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี อันต้องเสียภาษีโรงเรือนประจำปี พ.ศ.2559 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 172
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 1187
25 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 112
26 ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ (หมู่ที่ 4,6 และหมู่ที่ 10) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 247
27 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางโดยทำการฉาบผิวแบบ Para slurry สายสามแยกทางหลวง 3313 (กมที่. 24+400)-บ้านร่องเจริญ หมู่ 8 บ้านห้วยน้ำใส ตำบลบ้านบึง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 182
28 ประกาศ เรื่องการจัดทำแผนจัดพัสดุประจำงบประมาณ 2559 และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 94
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างชุดระบบกรองน้ำพร้อมถังน้ำใส(ก่อสร้างเพิ่มเติม)หมุ่ที่4 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 184
30 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบปะปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านพุบอนล่าง ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 201

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ข้อมูลการดำเนินงาน

ITA

ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
อบต.บ้านบึง

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้127
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้168
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้753
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว528
mod_vvisit_counterเดือนนี้1053
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3831
mod_vvisit_counterทั้งหมด106153

We have: 10 guests online
ไอพีคุณ: 35.168.112.145
วันนี้: ก.ค. 10, 2020

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐอัตราแลกเปลี่ยน

ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948