พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 186
2 พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 160
3 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 138
4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 143
5 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 158
6 พระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการชําระราคาและค่าทดแทนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 160
7 พระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการชำระราคา และค่าทดแทนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ฉบับที่ 2) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 217
8 พระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเป็นเกษตรกร พ.ศ.2535 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 874
9 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 237
10 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 167

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายโสมณัส  นนทสุต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081-279-0976
 

 
QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948