ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
 

วันที่ รายการ
14 กย 2566 จ้างขุดลอกสระผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กย 2566 จ้างขุดลอกสระผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 14 บ้านพุบอนกลาง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กย 2566 จ้างขุดลอกสระผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 9 บ้านดงคา ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กย 2566 จ้างเหมาจัดนิทรรศการประเพณีกินข้าวห่อ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งกระทิงบน ตามโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น ประเพณีเดือนเก้า เรียกขวัญ ผูกข้อมือ(กินข้าวห่อ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กย 2566 จ้างขุดลอกสระผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พย 2565 จ้างทำตรายาง(สำนักปลัด) จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พย 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พย 2565 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ (สำนักปลัด) จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ตค 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอส ที ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี ให้กับโรงเรียน 7 แห่งและศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 3 แห่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ตค 2565 จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ผูกผ้า ผูกประดับผ้าบริเวณเวที และตัดโฟมตัวอักษร วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ตค 2565 จ้างเหมาจัดหาน้ำดื่ม เครื่องดื่มและน้ำแข็ง จำนวน 5 วัน (โครงการจัดการแข่งขันกีฬามวลชนตำบลบ้านบึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ตค 2565 จ้างเหมาติดตั้งไฟแสงสว่าง และเครื่องขยายเสียง วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ตค 2565 จ้างเหมาเตรียมสนามแข่งขันแข่งขันกีฬามวลชน จำนวน 5 วัน (ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬามวลชนตำบลบ้านบึง ครั้งที่ 13/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ตค 2565 จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ/ประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 รายการ (โครงการจัดการแข่งขันกีฬามวลชนตำบลบ้านบึง ครั้งที่ 13 /2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ตค 2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล จำนวน 4 รายการ (ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬามวลชนตำบลบ้านบึง ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ตค 2565 จ้างทำป้ายไวนิลรูปพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ตค 2565 เหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สดสีขาวและสีเหลือง จำนวน 1 ชุด
12 ตค 2565 จ้างเหมาประกอบภัตตาหารเช้า พร้อมเครื่องดื่ม และน้ำปานะ จำนวน 69 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กย 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งกระทิงบนประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กย 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งกระทิงล่างประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กย 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสวนพลูประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กย 2565 จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานด้านงานธุรการกองช่าง) จำนวน 1 ราย (นายธันวา สุขศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กย 2565 จ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานเกี่ยกับงานไฟฟ้ากองช่าง (ายจิรายุ บุญเลิศ) จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กย 2565 เหมาบริการให้ปฏิบัติงานเกี่ยกับงานเกี่ยวกับกิจการประปากองช่าง (นายใกล้รุ่ง รุนนุช) จำนวน 1 รา
29 กย 2565 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยดูแลเด็กใน ศพด.บ้านโป่งกระทิงล่าง (น.ส.เบญจมาศ ภู่ห้อย) จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กย 2565 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูและเด็ก ศพด.บ้านห้วยสวนพลู (น.ส.สุวิชา นุชพันธ์)จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กย 2565 จ้างจ้างเหมาบริการงานนิติการ (สำนักปลัด) จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กย 2565 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กย 2565 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กย 2565 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานของกองการศึกษา ฯ (น.ส.จิตรา ยามะสัก) จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กย 2565 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในกองคลังเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้(น.ส.จิรญา ศรีแจ้) จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กย 2565 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในกองคลังเกี่ยวักบการจัดเก็บรายได้ (น.ส.ณัฐพร กัญญาบุตร) จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กย 2565 จ้างจ้างเหมาบริการกู้ชีพกู้ภัยเพื่อปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินกู้ชีพกูภัย จำนวน 1 ราย (นางสาวดาวรุ่ง อำพรรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กย 2565 จ้างจ้างเหมาบริการ งานป้องกันฯ(ด้านการเกิดอุทกภัย วาตภัยฯ) (นายวัฒนา สาคร) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กย 2565 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านคา(ตามโครงการเพิ่มประสิทธิศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ) จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กย 2565 จ้างเหมาบริการงานดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า (นายสุพจน์ เกตุมณี) จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กย 2565 จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านสารบรรณ(สำนักปลัด น.ส.กรรณิการ์ ประสงค์นาค) จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กย 2565 จ้างเหมาบริการกู้ชีพกู้ภัย จำนวน 1 ราย (น.ส.พัชราภรณ์ คงสืบเชื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กย 2565 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุกองคลัง(น.ส.กนกพร ชิณวงษ์เกตุ) จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กย 2565 จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินฯ (กองคลัง) (น.ส.สุดารัตน์ ชินวงศ์จุ้ย) จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กย 2565 จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป(กองสาธารณสุข) จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กย 2565 จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด) (น.ส.กชกร มั่นกสิกรรม) จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กย 2565 จ้างเหมาบริการ งานป้องกันฯ(ด้านจัดทำเอกสาร) น.ส.กัลยา พอชู จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กย 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กย 2565 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นละอองฝอย ULV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กย 2565 จัดทำป้ายสื่อการเรียนรู้ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 18 ป้าย
12 กย 2565 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 38 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กย 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้่าง(ประปา) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 2565 จ้างมหาวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงประเมินคุณภาพการใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 สค 2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำเตาเผาขยะและจัดทำถังคัดแยกขยะ โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 สค 2565 จ้างรถแม๊คโฮเล็กขุดลอกที่ดิน หมู่ที่ 12 บ้านโป่งกระทิงล่าง(ประปา) จำนวน 8 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 สค 2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน(กองสาธารณสุข) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 สค 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 1 วัน โครงการคัดแยกขยะครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 สค 2565 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์(กองการสาธารณสุข) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 สค 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 สค 2565 ซื้อวัสดุจราจร(สำนักปลัด) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 สค 2565 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 สค 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งกระทิงบนประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 สค 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสวนพลู ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 สค 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งกระทิงล่างประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 สค 2565 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 สค 2565 จ้างก่อสร้างรั้วประตูป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งกระทิงบน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 สค 2565 จ้างซ่อมแซมเก้าอี้นั่งสนาม 2 ที่นั่ง (สำนักปลัด) จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 สค 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที รสจืด ขนาด 200 ซีซี ให้กับโรงเรียนจำนวน 6 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
18 ตค 2564 ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 ซีซี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กย 2564 ซื้อหลังคาผ้าใบรถยนต์แ่บบพับได้ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เมษ 2564 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 417-45-003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 เมษ 2564 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เมษ 2564 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกุ้ชีพกูัภัย หมายเลขทะเบียน กธ ๗๗๖๓ รบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เมษ 2564 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทถเบียน กน ๓๕๑๕ ราชบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เมษ 2564 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุฯ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 เมษ 2564 ซื้อซื้อเครื่องวัดน้ำตาลในเลือด พร้อมอุปกรณ์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 เมษ 2564 ซื้อโคมไฟสาธารณะแบบ LED (กองช่าง) จำนวน ๔๐ ดวง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มีค 2564 ซื้อแบตเตอรี่ (กองช่าง) จำนวน ๑ ลูก
29 มีค 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อกั๊กสะท้อนแสง) จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มีค 2564 ซื้อทรายจำกัดลูกน้ำเคลือบสาร (กองสาธรณสุข) จำนวน ๔๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มีค 2564 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(รถบรรทุกน้ำ )จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มีค 2564 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ ๓๘๗ ราชบุรี (กองช่าง) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กพ 2564 ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอส ที ชนิดกล่อง ให้กับโรงเรียน จำนวน 6 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 แห่ง ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กพ 2564 จ้างซ่อมแซมหูฝายน้ำล้นชนิดรถข้ามได้(บริเวณบ้านไพฑูรย์) หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำใส ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี(เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กพ 2564 ซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กพ 2564 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายวันเจริญธรรมนิมิตร-ห้วยก๊อกแก๊ก หมู่ที่ 3 บ้านร่องเจริญ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กพ 2564 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสวนพลู ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านค จังหวัดราชบุรี จำนวน 3 สายทาง (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กพ 2564 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำใส ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จำนวน 3 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กพ 2564 จ้างปรับปรุงถนน หมู่ที่ 14 บ้านพุบอนกลาง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จำนวน 3 สายทาง (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กพ 2564 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายเจริญสุข-โป่งกระทิงกลาง(สปก.) หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กพ 2564 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายต้นตะเคียน-โป่งใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านพุบอนบน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กพ 2564 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายพุบอนล่าง -หลังอ่างพุตะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กพ 2564 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยมะกรูด จำนวน 2 สายทาง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กพ 2564 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง(กองช่าง) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กพ 2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กพ 2564 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ส.ป.ก.-โป่งใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านดงคา ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กพ 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุข) จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 กพ 2564 ซื้อหลอดไฟหมุนสำหรับหลอดไฟไซเรน จำนวน 21 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 กพ 2564 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองการศึกษาฯ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มค 2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มค 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล๋็กฯ) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มค 2564 จ้างเหมาทำอ่างล้างมือสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสวนพลู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มค 2564 ซื้อเครื่องขายเสียงพร้อมลำโพง(กองการศึกษาฯ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มค 2564 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุข) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 สค 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสวนพลู ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 สค 2563 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 กค 2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน (กองคลัง) จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กค 2563 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งกระทิงบน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กค 2563 ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี จำนวน 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กค 2563 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสวนพลู ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กค 2563 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งกระทิงล่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายโสมณัส  นนทสุต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081-279-0976
 

 
QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948