ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่ รายการ
18 ตค 2564 ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 ซีซี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กย 2564 ซื้อหลังคาผ้าใบรถยนต์แ่บบพับได้ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เมษ 2564 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 417-45-003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 เมษ 2564 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เมษ 2564 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกุ้ชีพกูัภัย หมายเลขทะเบียน กธ ๗๗๖๓ รบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เมษ 2564 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทถเบียน กน ๓๕๑๕ ราชบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เมษ 2564 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุฯ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 เมษ 2564 ซื้อซื้อเครื่องวัดน้ำตาลในเลือด พร้อมอุปกรณ์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 เมษ 2564 ซื้อโคมไฟสาธารณะแบบ LED (กองช่าง) จำนวน ๔๐ ดวง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มีค 2564 ซื้อแบตเตอรี่ (กองช่าง) จำนวน ๑ ลูก
29 มีค 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อกั๊กสะท้อนแสง) จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มีค 2564 ซื้อทรายจำกัดลูกน้ำเคลือบสาร (กองสาธรณสุข) จำนวน ๔๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มีค 2564 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(รถบรรทุกน้ำ )จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มีค 2564 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ ๓๘๗ ราชบุรี (กองช่าง) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กพ 2564 ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอส ที ชนิดกล่อง ให้กับโรงเรียน จำนวน 6 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 แห่ง ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กพ 2564 จ้างซ่อมแซมหูฝายน้ำล้นชนิดรถข้ามได้(บริเวณบ้านไพฑูรย์) หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำใส ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี(เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กพ 2564 ซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กพ 2564 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายวันเจริญธรรมนิมิตร-ห้วยก๊อกแก๊ก หมู่ที่ 3 บ้านร่องเจริญ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กพ 2564 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสวนพลู ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านค จังหวัดราชบุรี จำนวน 3 สายทาง (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กพ 2564 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำใส ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จำนวน 3 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กพ 2564 จ้างปรับปรุงถนน หมู่ที่ 14 บ้านพุบอนกลาง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จำนวน 3 สายทาง (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กพ 2564 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายเจริญสุข-โป่งกระทิงกลาง(สปก.) หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กพ 2564 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายต้นตะเคียน-โป่งใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านพุบอนบน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กพ 2564 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายพุบอนล่าง -หลังอ่างพุตะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กพ 2564 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยมะกรูด จำนวน 2 สายทาง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กพ 2564 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง(กองช่าง) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กพ 2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กพ 2564 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ส.ป.ก.-โป่งใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านดงคา ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กพ 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุข) จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 กพ 2564 ซื้อหลอดไฟหมุนสำหรับหลอดไฟไซเรน จำนวน 21 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 กพ 2564 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองการศึกษาฯ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มค 2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มค 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล๋็กฯ) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มค 2564 จ้างเหมาทำอ่างล้างมือสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสวนพลู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มค 2564 ซื้อเครื่องขายเสียงพร้อมลำโพง(กองการศึกษาฯ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มค 2564 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุข) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 สค 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสวนพลู ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 สค 2563 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 กค 2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน (กองคลัง) จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กค 2563 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งกระทิงบน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กค 2563 ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี จำนวน 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กค 2563 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสวนพลู ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กค 2563 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งกระทิงล่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นางสาวนิภาพร  แป้งหอม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081 995 6882
 
QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948