บุคลากรส่วนการศึกษาฯ อบต.บ้านบึง


นางสาวนิภาพร แป้งหอม
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 081-199-5882
 
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


นายเจริญ  เต็งทอง
นักวิชาการศึกษา
 

นายภานุพงศ์ ศรีสอาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายอภิชาติ แซ่อื้อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

- ว่าง -
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านโป่งกระทิงบน  
 
- ว่าง -
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านโป่งกระทิงล่าง
 
- ว่าง -
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านห้วยสวนพลู
 
นางสาวศศิญากรณ์  จันเจริญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านโป่งกระทิงบน
 
- ว่าง -
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านโป่งกระทิงล่าง
 
 
นางสาวฐาปนีย์ ชูสุวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านห้วยสวนพลู

นางจุฑามาศ ทองไหร่
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านโป่งกระทิงล่าง
 
นางสาวเสาวลักษณ์ ดวงแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านโป่งกระทิงล่าง
 
นางสาวสาวิตรี ตนประเสริฐ
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านโป่งกระทิงบน
 
- ว่าง -
คนงานทั่วไป 

alt      alt      altสายด่วนนายก

081-8578587

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948