บุคลากรกองคลัง อบต.บ้านบึง


นางสาวเกษร  แผ้วงาม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 089-254-6659
 

นางสาวเกษร  แผ้วงาม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร. 089-254-6659
 
นางสาวขนิษฐ์  นพรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
นางสาวพัศวีร์  สุรัสวดี
นักวิชาการพัสดุ
 
 
-ว่าง- 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 
-ว่าง- 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-ว่าง- 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางธาสินี  ศรัทธาผล 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
นางสาวทาริกา  ตุ้มเล็ก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
นายเรืองศักดิ์  ธนิกกุล
คนงานทั่วไป
 

 

alt      alt      alt

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายโสมณัส  นนทสุต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081-279-0976
 

 
QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948