บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.บ้านบึงนายโสมณัส  นนทสุต
ปลัดอบต.บ้านบึง


นางสาวนิภาพร  แป้งหอม
รองปลัดอบต.บ้านบึง
 

นางสาวนันทณัฏฐ์  วัฒนะแย้ม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
นางสาวนันทณัฏฐ์  วัฒนะแย้ม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
alt
นางสาววรรรนิศา  เกตุแก้ว 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สิบเอกวัชรินทร์  ฉายแสง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสมคิด  นิยมรัตน์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาววรรณิศา  เมฆปั้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวชนากานต์ ไผ่ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวกัณฑิมา  ลาวัด
คนงานทั่วไ
 
 
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวปัทมา  เทศทับทิม
คนงานทั่วไป
 
นางสาวนุสรา  จุ้ยสาย
คนงานทั่วไป
นายภานุพงศ์   ศรีสอาด
คนงานทั่วไป
 
นายพงศกร  อีตะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ยาม)
 
นายเกษมสันต์  เหลืองวันทา
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ตัดหญ้า)
  

alt      alt      alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948