บุคลากรสำนักปลัด อบต.บ้านบึง


นายโสมณัส นนทสุต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081-279-0976
 

- ว่าง -
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. -
 

นางสาวปรัชญา อินหนองตาสาม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 081-858-8906
 

นางสาวธมนพัณณ์  ด่านชูธรรม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
        

  

นายจาตุรงค์  บำรุงสุข
นักทรัพยกรบุคคลปฏิบัติการ

 

นางสาวนิสารัตน์ ศิริพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

  - ว่าง - 

นิติกร

 

จ่าเอกธีระ   ดอนพรหมมะ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
ชำนาญงาน 

-ว่าง-

 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

นางสาวศศิธร ชูสุวรรณ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 
 
 
นางสาวนาราภัทร กามี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
นายสมคิด   นิยมรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
 
- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวชนากานต์ ไผ่ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปัทมา  เทศทับทิม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 - ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกัณฑิมา  ลาวัด
คนงานทั่วไ
 
นางสาวกชกร มั่นกสิกรรม
คนงานทั่วไป
ว่าที่ร้อยตรี รัชชานนท์ นาคสิงห์
คนงานทั่วไ
 
  
- ว่าง -
คนงานทั่วไป
 
 
นายสุพจน์  เกตุมณี
พนักงานขับรถยนต์
 
  
  

alt      alt      alt

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายโสมณัส  นนทสุต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081-279-0976
 
QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948