บุคลากรสำนักปลัด อบต.บ้านบึง


นางสาวนิภาพร  แป้งหอม
รองปลัดอบต.บ้านบึง รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.บ้านบึง
โทร. 081-199-5882
 

นางสาวนิภาพร  แป้งหอม
รองปลัดอบต.บ้านบึง
โทร. 081-199-5882
 

นางสาวปรัชญา อินหนองตาสาม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 081-858-8906
นางสาวนันทณัฏฐ์  วัฒนะแย้ม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
นายจาตุรงค์ บำรุงสุข
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
นางสาวฤทัยรัตน์ เกื้อกูลสกุลกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวฑิตยา  แกมแก้ว
นิติกรปฏิบัติการ
 
 
จ.อ.ธีระ ดอนพรหมมะ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
ชำนาญงาน
-ว่าง-
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
นางสาวศศิธร ชูสุวรรณ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 

- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
นายสมคิด   นิยมรัตน์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
 
นายธันยบูรณ์ ตันเวทตยานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาววรรณิศา  เมฆปั้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวชนากานต์ ไผ่ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปัทมา  เทศทับทิม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวนุสรา  จุ้ยสาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกัณฑิมา  ลาวัด
คนงานทั่วไ
 
- ว่าง -
คนงานทั่วไป
- ว่าง -
คนงานทั่วไ
 
- ว่าง -
คนงานทั่วไป
 
 
 
  

alt      alt      alt

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นางสาวนิภาพร  แป้งหอม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081 995 6882
 
QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948