โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง ระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเรื่องบทบาทของสตรีและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีตำบลบ้านบึง และศึกษาดูงานจากประสบการณ์จริงจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่นที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ และนำมาประยุกต์ใช้กับชุมชนของตนเองในการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ อันเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี ตลอดจนเป็นการสนับสนุนเครือข่ายกลุ่มสตรีตำบลบ้านบึงให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

   กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้เรื่องการบทบาทสตรีกับการพัฒนาชุมชน และการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์