โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
 
       เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 
 
                               นายพินิจ ร่มโพรีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งกล่าวเปิดการอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจ และรับทราบสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เนื้อหาและสาระสำคัญของกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดจิตสำนึกและตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อการให้บริการประชาชนมากขึ้น
 
 
 
 
 
 
 
 

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายกฤษณ์  สมรมิตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 099 325 8899
 
QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948