การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในยการดำเนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในยการดำเนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

               การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงานที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจากการประเมินในปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังคำนึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ การกำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้

                  ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่

                              ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่

                              ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ

                              ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ

                              ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ

                              ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต

                  ส่วนที่่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่

                              ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน

                              ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร

                              ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบทำงาน

                 ส่วนที่่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เป็นการตรวจสอบระดับเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและคนกลาง (Thrid Party) เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่

                              ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

                                               ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

                                               ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

                                               ตัวชี้วัด 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

                                               ตัวชี้วัด 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                                               ตัวชี้วัด 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

                             ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

                                                ตัวชี้วัด 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

                                                ตัวชี้วัด 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948