กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล กระตุ้นทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต

องค์การบริหารส่สนตำบลบ้านบึง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม

"ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง" 

เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล กระตุ้นทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต 

                ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption 2003, UNCAC) ณ ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 ดังนั้น สหประชาชาติ จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) และต่อมาประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีในอนุสัญญาดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

                จากค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index, CPI) ของ 180 ประเทศทั่วโลก ปรากฏว่า 2 ใน 3 หรือจำนวน 120 จาก 180 ประเทศ ได้คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน     จึงสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจัง ต่อเนื่องและเข้มข้นยิ่งขึ้น

               คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร และแสดงพลังต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นทุกแบบ เนื่องในวันที่ 9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948