สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

ที่ตั้ง
     ตำบลบ้านบึงเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 3 ตำบล ของอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ที่ตั้งของตำบลอยู่ทางทิศใต้ ของอำเภอบ้านคาและทางทิศตะวันตกของจังหวัดราชบุรี โดยอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 99 องศา 27 ลิปดาตะวันออก 33.3 ฟิลิปดาตะวันออก และระหว่างเส้นแวงที่ 13 องศา 20 ลิปดาเหนือ 24.1 ฟิลิปดาเหนือ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 235.00 เมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 553 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 345,625 ไร่ การเดินทางห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านคา โดยทางรถยนต์ประมาณ 12 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดราชบุรี โดยทางรถยนต์ประมาณ 79 กิโลเมตร

อาณาเขต
     ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านคา ต.หนองพันจันทร์ ต.ตะนาวศรี จ.ราชบุรี
     ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
     ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
     ทิศตะวันตก ติดต่อกับ สาธารณรัฐสังคมเมียนม่าร์ (สหภาพพม่าฯ)

ภูมิประเทศ
      ลักษณะภูมิประเทศของตำบลบ้านบึง พื้นที่เป็นที่ราบสูงลาดเอียงจากทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออก ลงมาเป็นที่ราบบริเวณตอนกลางของตำบล โดยแบ่งออกเป็นดังนี้
      ที่ราบ ได้แก่ บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 2,7 และหมู่ที่ 3,8,1 บางส่วน
      ที่ราบสูง ได้แก่ บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 9,10
      พื้นที่ป่าและภูเขา ได้แก่ บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 4,5,6,11,13

ประชากรและครัวเรือน
     จำนวนประชากรทั้งหมด จำนวน 9,112 คน แยกเป็นแยกตามสถานภาพการอยู่อาศัย (เฉพาะสัญชาติไทยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน) ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2556
ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
      บ้านโป่งกระทิงบน 395 382 777 293
      บ้านโป่งกระทิงล่าง 425 429 854  305
      บ้านร่องเจริญ 465 400 865  300
      บ้านพุน้ำร้อน 331 298 629 317
      บ้านพุบอนบน 441 370 811 327
      บ้านห้วยสวนพลู 331 298 629 231
      บ้านพุตะเคียน 299 303 602 216
      บ้านห้วยน้ำใส 459 403 862 260
      บ้านดงคา 251 251 502 165
      บ้านห้วยมะกรูด 267 251 518 152
      บ้านพุบอนล่าง 384 335 729 212
      บ้านโป่งกระทิงกลาง 330 335 665 212
      บ้านพุหิน 352 317 669 219          สายด่วนนายก

081-8578587

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948